top of page

Privacy-GDPR-Algemene voorwaarden-Compliance (c)

GDPR, privacy, gegevens verkeer

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan mijn financiële foto, KLUIZENDORPSTRAAT 25 A – 9940 KLUIZEN, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. De wet op de bescherming van de persoonlijke levensfeer slaat enkel op personen en niet op ondernemingen. 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot mijn financiële foto, KLUIZENDORPSTRAAT 25 A – 9940 KLUIZEN, info@mijnfinancielefoto.be

Wil je niet dat we je gedrag op de website gebruiken voor direct marketingdoeleidingen? Je kan je er zonder rechtvaarding tegen verzetten door het ons te melden per brief of per e-mail naar info@mijnfinancielefoto.be  samen met een kopij van jouw identiteitskaart. 

In geval van doorgifte aan derden: het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven om de dienst, applicatie en toepassing "mijn financiële foto", websites, abonnementen, facturatie,... operationeel te houden. 

Wat betreft het doorgeven van uw gegevens aan anderen zoals een financieel adviseur daar staat u als gebruiker zelf voor in. U kiest dit zelf in de mate van het mogelijke. Indien uw financieel adviseur niet is aangesloten bij "mijn financiële foto" kan u jouw financiële foto niet met hem of haar of diens kantoor/bedrijf delen. 


U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te bezorgen. U kan perfect een valse naam of identiteit ingeven. 


Jouw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en zullen nooit verkocht worden. 

Mijn financiële foto en diens rechtspersonen verwerken geen gegevens. Het is uw data input en u bepaalt zelf wat met deze data gebeurt. U kiest dus zelf als u deze data wil delen met een financieel expert voor interpretatie of gebruik. 

Mijn financiële foto verzamelt geen gegevens over gezondheid, ras, etniciteit, politiek, filosofische of religieuze gegevens, noch in verband m met het lidmaatschap van een vakbond of het seksuele leven. 


We verzamelen enkel gegevens die je zelf invult via een contactformulier, deelneemt aan een enqûete, contact met ons opneemt, klant wordt, onze website bezoekt, gebruik maakt van mijn financiële foto applicatie, een abonnement start. 


De gegevens en data worden enkel beheerd om de klantrelatie te kunnen uitvoeren. U bepaalt zelf welke data u ingeeft en deelt met derden. De financiële foto en diens rechtspersonen doen niets met de door u ingegeven data en gegevens in de toepassing "mijn financiële foto". Wat doen we wel met jouw gegevens: beheren van je abonnement, betalingen, facturen, beveiligen, informeren over aanpassing algemene voorwaarden, informatie verstrekken over wijziging in privacy, GDPR, gebruik, handleidingen, algemene voorwaarden, antwoorden op vragen, support voorzien in ruime zin van het woord. We gebruiken jouw gegevens ook voor het verzenden van nieuwsbrieven, nieuwsmailing, marketingdoeleinden over "mijn financiële foto". 

U kan hiermee geen kredieten of leningen aanvragen. U kan uw gegevens niet doorsturen naar maatschappijen of banken. Deze hebben ook geen inzage recht in jouw financiële foto tenzij jijzelf je gegevens met hen deelt. 

Bij stopzetten van een abonnement worden jouw gegevens permanent gewist. 

Bij het einde van een proefabonnement worden jouw gegevens permanent gewist na 30 dagen, na het einde van het proefabonnement. 

Klachten? Indien je niet tevreden bent, en in geval van betwisting over de verwerking van persoonsgegevens heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 - 1000 Brussel.

Bij wijzigingen over het privacy beleid, GDPR, algemene voorwaarden,... zullen we je informeren per e-mail. 

Heb je nog vragen of jouw gegevens stel ze via info@mijnfinancielefoto.be 

Aansprakelijkheid


De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

FABU BV, de rechtspersoon in het bezit van de software "mijn financiële foto" levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

FABU BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. FABU BV kan geen garanties geven voor de goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 


FABU BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

FABU BV, verklaart  uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement GENT bevoegd m.b.t. FABU BV.

Eigendom

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door FABU BV. 

Alle teksten, foto’s, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren FABU BV toe.


Het is verboden om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van FABU BV de op deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of op een andere manier over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden conform de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht.


FABU BV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de berekeningsprogramma’s op deze website.


Deze berekeningsprogramma’s zijn louter informatief en houden geen enkel aanbod in. Het is aan de gebruiker om zich correct te informeren over de marktconforme tarieven.

Algemene voorwaarden _ van toepassing op abonnement "Selfie" en "Via een fotograaf"

Download hier de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de toepassing "mijn financiële foto". 
Bij aanvaarding van een abonnement zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 

Algemene voorwaarden _ van toepassing op abonnement "Financieel expert"

Download hier de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de toepassing "mijn financiële foto" als financieel expert. Bij aanvaarding van een abonnement zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

bottom of page